Son güncelleme: 15 Ekim 2017

Oldukça İlgi Çekici Bir Görüş: “Yunanistan Batarken…”

Yunanistan‘a gelip de büyük hayalkırıklıkları ile dönen turistlere çok az rastladım. Hatta %100 mutsuzluk yaşayana hiç rastlamadım diyebilirim.

Bunun bir de diğer tarafında, yani Yunanistan’a gelip yemeklerine, rahatlığına, ucuzluğuna hayran olan kitlenin de oldukça büyük bir yüzdeye sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

İşte şimdi sizinle birebir olarak paylaşmak istediğim bir yazı var buralar hakkında. Keyifle okumanız umuduyla..

Bayram münasebeti nedeniyle, İf­las eden, borç ba­ta­ğı­na gi­ren “mut­suz in­san­lar ül­ke­si­” Yu­na­nis­ta­n’­ın “pe­ri­şan­lı­ğı­nı­” gör­mek için kı­sa bir zi­ya­ret ya­pa­lım de­dik…

Hem Yu­nan­lı­la­rın “a­cı­na­sı­” ha­li­ni gö­re­cek, hem de üç-beş Eu­ro­’ya muh­taç Çip­ra­s’­a ba­şı­mı­zın gö­zü­mü­zün sa­da­ka­sı ola­rak üç-beş Eu­ro bı­ra­ka­cak­tık…

İp­sa­la sı­nı­rın­dan Yu­na­nis­ta­n’­a geç­tik, te­ker­lek he­men sı­nır­da baş­la­yan pı­rıl pı­rıl oto­yo­lun üze­rin­de dön­me­ye baş­la­dı…

Birde ne görelim Binek araçları motosikletlere yol verebilmek için emniyet şeridine kaçıp motosikletlerimize yol veriyor,

Tek bir çö­pün, pet şi­şe­nin, nay­lon po­şe­tin ol­ma­dı­ğı yol­da ilk du­rak, Alek­san­dro­po­li, ya­ni bi­zim es­ki De­de­ağaç ol­du…

Aa­aa, “Bat­tı, if­las et­ti­” de­dik­le­ri Yu­na­nis­ta­n’­ın De­de­ağa­ç’­ın­da her­ke­sin key­fi ye­rin­de, ka­fe­ler, lo­kan­ta­lar tık­lım tık­lım do­lu…

Rıh­tım­da do­la­şan bir­bi­rin­den şık ka­dın ve er­kek­ler…

Yüz­ler gü­lü­yor, her­kes ke­yif­li ve ne­şe­li…

Bir ters­lik var, ama ne­dir?..

Öğ­le ye­me­ği­ni ora­da ye­dik, öde­di­ği­miz üc­ret Tür­ki­ye­’de­ki ben­ze­ri­ne gö­re ya­rı ya­rı­ya…

Böy­le gi­der­se el­bet­te ba­tar­lar!!!

İKİNCİ DURAK KAVALA

Kavalada canımı sıkan tek şey girişteki kıbrıs tabelası oldu , Gi­riş çı­kış­la­rı mü­kem­mel, ya­ma, çu­kur, bo­zuk yer, toz top­rak yok; bun­lar pa­ra­la­rı as­fal­ta ya­tır­mış­lar, el­bet­te if­las eder­ler…

Ka­va­la da ke­yif­li, tu­rist oto­büs­le­ri sı­ra sı­ra… Ama hay­ret, tu­rist ka­zık­la­ma­yı bil­mi­yor­lar, bil­me­yin­ce de if­las edi­yor­lar…

VE SON DURAK SELANİK

De­ni­ze açı­lan ün­lü Aris­to­te­les Mey­da­nı­’n­da­ki ote­li­mi­ze yer­leş­tik ve do­laş­ma­ya çık­tık…

Sa­hil­de, bü­tün rıh­tım bo­yun­da­ki ka­fe­ler, lo­kan­ta­lar gen­ciy­le yaş­lı­sıy­la tık­lım tık­lım…

Mü­zik ses­le­ri yol­la­ra ta­şı­yor, mey­dan kar­na­val ha­va­sın­da…

Her­kes yi­yip içi­yor ve Yu­na­nis­tan ga­li­ba o yüz­den if­las edi­yor!!!

Er­te­si gün Ata­tür­k’­ümü­zün doğ­du­ğu evi de zi­ya­ret et­tik­ten son­ra bak­tık ka­fe­ler yi­ne tık­lım tık­lım…

Ne­za­ke­ti (tra­fik­te­ki ne­za­ket de da­hil), gü­ler yü­zü, in­san­la­rın bir­bi­ri­ne say­gı­sı, tak­si­le­rin te­miz­li­ği, lo­kan­ta­lar­da­ki hiz­me­tiy­le Se­la­nik bir dün­ya baş­ken­ti…

İf­las eden, ba­tan Yu­na­nis­ta­n’­ın bu ikin­ci bü­yük ken­tin­de ve di­ğer uğ­ra­dı­ğı­mız yer­ler­de in­san­lar ne­den bu ka­dar mut­lu?..

NEDEN BU KADAR KEYİFLİ?

Çün­kü…

Ora­da gün­de üç pos­ta ba­ğı­ra­rak, azar­la­yan ton­da ko­nu­şan ve TV ka­nal­la­rın­da ko­nuş­ma­sı sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar ya­yın­la­nan bir cum­hur­baş­ka­nı yok…

Ora­da her gün sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar “Baş­kan­lı­k” pro­pa­gan­da­sı ya­pıp 400 mil­let­ve­ki­li is­te­yen bir cum­hur­baş­ka­nı yok…

Ora­da “ben­den olan­lar, ben­den ol­ma­yan­la­r” ay­rı­mı yok…

Ora­da her gün “pa­ra­lel ya­pı, dar­be, dar­be te­şeb­bü­sü­” di­ye si­nir bo­zu­cu ko­nuş­ma­lar ya­pan ik­ti­dar ağa­la­rı yok…

Ora­da bir­bi­ri­nin pe­şi­ne dü­şen po­lis yok; par­ça­lan­mış gü­ve­nir­li­ği­ni kay­bet­miş yar­gı yok, tu­tuk­la­nan sav­cı ve yar­gıç­lar yok, hu­kuk­suz­luk yok…

“Ma­kul şüp­he­li­”, “o­la­ğan şüp­he­li­” kav­ram­la­rı yok… İf­las et­miş bir dış po­li­ti­ka yok… Din ti­ca­re­ti yok… Ger­gin­lik yok, aşa­ğı­la­ma yok, kor­ku yok…

Çün­kü ora­da ger­çek de­mok­ra­si ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü var…

Çün­kü ora­da yar­gı­ya gü­ven var…

Çün­kü ora­da öz­gür­lük var…

Çün­kü ora­da he­men he­men bü­tün ka­dın­la­rın ve genç kız­la­rın boy­nun­da haç ta­şı­ma­sı­na, in­san­la­rın ko­yu Or­to­doks ol­ma­sı­na kar­şın ate­ist (tan­rı ta­nı­maz) baş­ba­kan se­çe­cek ka­dar öz­gü­ven var…

Çün­kü ora­da ba­kan­la­rın ve Ati­na va­li­si­nin ka­tıl­dı­ğı 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı var… Bu ne­den­ler­le de ora­da hu­zur ve gü­ven var…

Yu­na­nis­tan if­las et­miş, ba­tı­yor­muş…

Ney­miş, ki­şi ba­şı­na dü­şen mil­li ge­lir 25 bin do­lar­dan 20 bin do­la­ra düş­müş, vah vah…

Dö­nüp ge­lin İp­sa­la Sı­nır Ka­pı­sı’­na ve mil­li ge­li­ri 10 bin do­la­rın al­tın­da ka­lan gü­zel ül­ke­mi­zin ha­ra­be ha­li­ne gel­miş, ta­mi­rat için ki­lo­met­re­ler­ce tek şe­ri­de düş­müş dub­le yol­la­rı­na ba­ta çı­ka, lan­gır lun­gur gi­rin…

Yol ke­nar­la­rın­da­ki çöp­le­ri, çar­pık ya­pı­laş­ma­yı sey­re­de­rek me­ga köy İs­tan­bu­l’­a de­vam edin…

Kim if­las et­miş, kim bat­mış o za­man an­lar­sı­nız..

Selanik gezisi yapan bir arkadaştan alıntıdır yorum ona ait ama bende de aynı duygular hakim….

Dip not: Yunanistan 2016 bütçesi fazla verdi, Türkiye bütçesi ne alemde? Yunanistan 2017 yılında 30 milyondan fazla Turist ağırlayacak, ya Türkiye?

Şapkayı önünüze koyup düşünme vaktidir.

Sahi kim batıyor?

Mehmet hakkında

2011 yılından bu yana Atina'da yaşıyorum ve sayfam aracılığı ile Yunanistan hakkında bilgi arayanlara yardımcı olmak istiyorum. Hoşunuza giden yazıyı beğenip paylaşırsanız hatta bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim :) Hakkımda bilgi sahibi olmak isterseniz buradan okuyabilirsiniz.

Paylaşan:

1 Yorum

ece
18 Eylül 2017 at 14:49

“7 yıl önce yünanistanda yaşamaya karar verdim” demişsiniz, nasıl yani bir sabah kalktınız, bugün yünanistana yerleşeyim dediniz ve gittinizmi :)

Çalıma izni yerleşme iş ev vatandaşlık vs keşke daha detaylı yazsaydınız…. Bizim gibi fikir arayışı içinde olanlara daha iyi klavuz olurdu :(

Cevapla

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*